10 LETNIE DOŚWIADCZENIE PRAWNIKOW
ZAUFANIE KLIENTÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


PRZETARGI

PROFESJONALNE DORADZTWO DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

 • analizujemy dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia
 • pomagamy w przygotowaniu ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • weryfikujemy wnioski i oferty konkurencyjne
 • prowadzimy korespondencję z zamawiającymi
 • reprezentujemy wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi

WYKONAWCOM OFERUJEMY:

 • analizę ogłoszeń o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod kątem zgodności z prawem,
 • identyfikację ryzyk prawnych i biznesowych wynikających z treści dokumentacji  postępowania o udzielenie zamówienia,,
 • wsparcie przy negocjowaniu i formułowanie umów konsorcyjnych,
 • doradztwo przy sporządzaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert,
 • weryfikację oświadczeń i dokumentów złożonych przez konkurentów,
 • wsparcie prawne w negocjacyjnych trybach udzielania zamówień,
 • redagowanie (lub sprawdzanie) korespondencji kierowanej do zamawiającego w toku postępowania,
 • analizę zasadności oraz sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i skarg do sądu okręgowego, reprezentowanie wykonawców w procedurach odwoławczych toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem okręgowym,
 • pomoc prawną na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia, w tym negocjowanie zmian w treści umów w prawie zamówienia.

Zapraszamy do zapoznania się z Kancelarią Radców Prawnych GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy na stronie gjw.pl

WIĘCEJ

WYCENĘ PRZEDSTAWIAMY BEZPŁATNIE W CIĄGU 24 GODZIN
OFERUJEMY ELASTYCZNE FORMY WYNAGRODZENIA


Zespół

Założyciel Kancelarii GJW. Kieruje praktykami energetyczną oraz prawa zamówień publicznych i procedur zakupowych. Jego specjalizacja obejmuje również obsługę procesów transakcyjnych (M&A, pozyskiwanie finansowania, reorganizacje) oraz procesów inwestycyjnych. Od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorstwami sektora energetycznego, w tym m.in. z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą wraz z zespołem wspierał w wielu projektach biznesowych w obszarach: doradztwa regulacyjnego, zamówień publicznych, procedur zakupowych, procesów transakcyjnych, przygotowania oraz realizacji inwestycji, pozyskiwania finansowań, prawa konkurencji oraz projektów IT. Jest doświadczonym specjalistą w obszarze prawa zamówień publicznych. Zapewniał wsparcie na etapie przygotowania oraz przeprowadzania wielu złożonych merytorycznie procedur o znaczących wartościach. Przeprowadzał szkolenia, brał udział w projektowaniu oraz tworzeniu systemów e-procurement, wielokrotnie i z sukcesami reprezentował zamawiających w postępowaniach odwoławczych prawa zamówień publicznych.  W latach 2005-2006 pełnił funkcję Atestatora Urzędu Zamówień Publicznych, uprawnionego do badania zamawiających sektorowych. Doradzał w wielu projektach o kluczowym znaczeniu dla sektora elektroenergetycznego. Legitymuje się też doświadczeniem w zarządzaniu i nadzorowaniu przedsiębiorstw, zdobytym w czasie pełnienia funkcji członka zarządu i członka rad nadzorczych. Autor lub współautor wielu analiz i ekspertyz prawnych oraz publikacji w „Prawie Przedsiębiorcy”, „Przewodniku Prawniczym”, Biuletynie „Energia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył”, Biuletynie „Pod Prądem”, portalu RegulacjewEnergetyce.pl oraz współautor raportu Instytutu Kościuszki „Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego”. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz programu Master of Business Administration w WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i The Nottingham Trent University. Ukończył studium podyplomowe „Wzrost konkurencyjności polskiego sektora energetycznego poprzez programy pomocowe UE” w Centrum Integracji Europejskiej UAM oraz studium podyplomowe „Odnawialne źródła energii” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Wspólnik w Kancelarii GJW. Kieruje zespołem obsługującym procesy inwestycyjne. Specjalizuje się również w prawie energetycznym, zamówieniach publicznych oraz prawie pracy. Posiada dużą praktykę procesową. Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz przedsiębiorstw z branży energetycznej oraz budowlanej. Świadczyła pomoc prawną m.in. na rzecz dużej spółki obrotu energią elektryczną oraz lidera w branży budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego. Zapewniała obsługę prawną wielu inwestycjom liniowym takim jak budowa linii tramwajowej wraz z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy, budowa drogi wojewódzkiej w województwie dolnośląskim, budowa obwodnicy Jeleniej Góry oraz węzła drogowego wraz z mostami, budowa mostu przez Wisłę w województwie lubelskim. Wykonywała obsługę prawną na rzecz  spółek  z grupy kapitałowej PKP S.A. oraz podmiotów z zakresu administracji publicznej (reprezentacja w sprawach upadłościowych, radach wierzycieli, sporach sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania publicznoprawne). Udzielała także wsparcia prawnego w ramach obsługi korporacyjnej organów spółek prawa handlowego, projektowaniu ich struktur organizacyjnych oraz opracowywaniu aktów wewnętrznych. Wielokrotnie występowała przed Sądem Najwyższym oraz sądami powszechnymi, prowadziła sprawy w postępowaniu egzekucyjnym i reprezentowała zamawiających oraz wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych i zawieraniu kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aktualnie zaangażowana w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawuje też nadzór prawny nad realizacją inwestycji budowlanych prowadzonych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych za pośrednictwem Rejonowego Zarządu Infrastruktury , w tym także w zakresie  gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Gdańskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Radca prawny w Kancelarii GJW. Specjalizuje się w obsłudze projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz zapewnia kompleksową obsługę prawną procesów zakupowych realizowanych zarówno w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w oparciu o zasadę konkurencyjności. Wspiera klientów w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE, w ramach programów takich jak POIR, WRPO, RPLB, POIŚ i in. Od wielu lat jest zaangażowana w świadczenie  wieloaspektowej pomocy prawnej  dla spółek sektora elektroenergetycznego. Jej specjalizacja obejmuje również prawo pracy. Doradza w kwestiach związanych z rekrutacją pracowników, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunków pracy, zakazem konkurencji, wypadkami przy pracy, BHP, opracowywaniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, motywacją płacową i świadczeniami pozapłacowymi. Opracowywała oraz negocjowała kontrakty menedżerskie. Doradzała w toku procesu negocjowania układu zbiorowego pracy, sporządzała protokoły dodatkowe do ZUZP oraz opracowywała wykładnię postanowień ZUZP. Wielokrotnie doradzała w procesie restrukturyzacji pracodawców, w tym przejścia zakładu pracy w trybie art. 23(1) KP. Legitymuje się wieloletnią praktyką zawodową. Bezpośrednio przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią GJW pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale Cywilnym oraz Wydziale Pracy. Reprezentuje klientów realizujących projekty unijne w toku kontaktów z instytucjami finansującymi (m.in. na etapie  kontroli wniosków o płatność). Posiada doświadczenie w występowaniu  przed Krajową Izbą Odwoławczą. Legitymuje się doświadczeniem zdobytym w wielu złożonych projektach biznesowych. Uczestniczyła w pracach związanych z uzyskaniem zgody UOKiK na koncentrację związaną z utworzeniem przez Enea S.A. i Energa S.A. wspólnego przedsiębiorcy pod firmą Elektrowni Ostrołęka, świadczyła usługi doradztwa prawnego w toku wieloaspektowego projektu zakupowego realizowanego przez jedną z największych grup kapitałowych w Polsce. Rocznie zapewnia wsparcie prawne ponad stu procesom zakupowym, w tym m.in. w toku wielu projektów badawczo-rozwojowych. Doradzała w toku inwestycji związanych z budową farm wiatrowych, prowadziła szkolenia z zakresu prawa energetycznego, publikuje w prawniczych portalach tematycznych. Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyła w rocznym Programie Academic Exchange of America w USA.

Radca prawny w Kancelarii GJW. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych oraz projektów finansowanych z funduszy unijnych. Zapewnia kompleksową obsługę prawną procesów zakupowych realizowanych zarówno w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w oparciu o zasadę konkurencyjności. Wspiera klientów w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE, w ramach programów takich jak POIR, WRPO, RPLB, POIŚ i in. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, spółek komunalnych, samorządowych instytucji kultury i przedsiębiorstw z branży energetycznej (m.in. operatora sieci gazowniczej). W ramach swojej dotychczasowej praktyki zawodowej doradzał wykonawcom jak i zamawiającym na wszystkich etapach postępowania o udzielania zamówienia publicznego oraz na etapie realizacji zamówienia. Zapewniał obsługę projektów infrastrukturalnych (budynki kubaturowe) realizowanych przez jedną z poznańskich uczelni wyższych. Legitymuje się wieloletnią praktyką zawodową. Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią GJW pracował na stanowisku urzędniczym w jednostce administracji rządowej, gdzie samodzielnie prowadził sprawy z zakresu zamówień publicznych, w tym m.in. odpowiadał za przygotowanie dokumentacji przetargowych oraz zapewniał wsparcie prawne w toku postępowań. Posiada doświadczenie w nadzorowaniu przedsiębiorstw zdobyte podczas pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Wielokrotnie występował przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Regionalną i Główną Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz reprezentował zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Aktualnie zaangażowany w obsługę prawną inwestycji realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zapewnia także bieżącą pomoc prawną w toku postępowań zakupowych (w tym postępowań prowadzonych w trybach PZP). Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Radca prawny w Kancelarii GJW. Jest odpowiedzialna za kompleksowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych oraz prawa pracy. Klientom zapewnia bieżące wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych oraz na etapie realizacji kontraktów. Sporządza, negocjuje i opiniuje umowy cywilne oraz handlowe, zarówno w języku polskim jak i angielskim. Ocenia planowane transakcje pod kątem zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej wspierała zarówno wykonawców jak i zamawiających na wszystkich etapach udzielania zamówienia publicznego. Doradzała jednostkom sektora finansów publicznych, instytucjom kultury oraz przedsiębiorcom, w tym sektorowym. Uczestniczyła także w procesie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z wykorzystaniem środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, gdzie analizowała zasadność wymierzania korekt finansowych dla beneficjentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, które zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako prawnik in-house w spółce o zasięgu międzynarodowym. Legitymuje się też bogatym doświadczeniem procesowym w zakresie sporów pracowniczych i gospodarczych. Z sukcesem reprezentowała przedsiębiorców przed sądami powszechnymi oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biegle włada językiem angielskim.

Radca prawny w Kancelarii GJW. Jest odpowiedzialna za bieżącą obsługę prawną oraz obsługę procesów inwestycyjnych. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń społecznych oraz prawie zamówień publicznych. Zapewnia kompleksową obsługę prawną w wielu postępowaniach przetargowych, realizowanych zarówno w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w oparciu o zasadę konkurencyjności. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w dziale prawnym jednostki administracji rządowej, w której wyspecjalizowała się w sprawach z zakresu m.in. zamówień publicznych, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Obsługiwała podmioty z branży budowlanej, jak i energetycznej, w sprawach związanych z zawieraniem i realizacją umów oraz windykacją należności. Zapewniała wsparcie prawne zamawiającym w kilku projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Posiada ponad dziesięcioletnią praktykę procesową. Wielokrotnie występowała przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi (WSA). Reprezentowała też zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Aktualnie zaangażowana w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzi zajęcia z aplikantami w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisana na listę radców prawnych  Okręgowej Izby Prawnych w Bydgoszczy. Ukończyła szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z radcą prawnym:

Dodaj załącznik    X

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, które zamieścili Państwo w niniejszym formularzu. Powyższe informacje służą wyłącznie udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na Państwa pytanie. Żadne dane osobowe, które Państwo nam przekazujecie, nie zostaną przekazane osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania z Państwa danymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: kancelaria@gjw.pl.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

Już dziś skontaktuj się z prawnikiem.

+48 61 663 03 60 kancelaria@gjw.pl O kancelarii
TAGI

zamówienia publiczne, doradztwo dla wykonawców, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia, oferta w postepowaniu o zamówienie publicznym, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, postępowania przed sądami okręgowymi, analiza ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, SIWZ, analiza SIWZ, negocjowanie umów konsorcyjnych, formułowanie umów konsorcyjnych, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tryby udzielania zamówień, odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, reprezentowanie wykonawców, reprezentowanie zamawiających, reprezentowanie wykonawców przed KIO, reprezentowanie zamawiających przed KIO, umowa w sprawie zamówienia, zmiany w treści umowy w sprawie zamówienia