10 LETNIE DOŚWIADCZENIE PRAWNIKOW
ZAUFANIE KLIENTÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


PRZETARGI

PROFESJONALNE DORADZTWO DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

 • analizujemy dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia
 • pomagamy w przygotowaniu ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • weryfikujemy wnioski i oferty konkurencyjne
 • prowadzimy korespondencję z zamawiającymi
 • reprezentujemy wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi

WYKONAWCOM OFERUJEMY:

 • analizę ogłoszeń o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod kątem zgodności z prawem,
 • identyfikację ryzyk prawnych i biznesowych wynikających z treści dokumentacji  postępowania o udzielenie zamówienia,,
 • wsparcie przy negocjowaniu i formułowanie umów konsorcyjnych,
 • doradztwo przy sporządzaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert,
 • weryfikację oświadczeń i dokumentów złożonych przez konkurentów,
 • wsparcie prawne w negocjacyjnych trybach udzielania zamówień,
 • redagowanie (lub sprawdzanie) korespondencji kierowanej do zamawiającego w toku postępowania,
 • analizę zasadności oraz sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i skarg do sądu okręgowego, reprezentowanie wykonawców w procedurach odwoławczych toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem okręgowym,
 • pomoc prawną na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia, w tym negocjowanie zmian w treści umów w prawie zamówienia.
WIĘCEJ

WYCENĘ PRZEDSTAWIAMY BEZPŁATNIE W CIĄGU 24 GODZIN
OFERUJEMY ELASTYCZNE FORMY WYNAGRODZENIA


Zespół

W GJW zajmuje się prawem publicznym gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego oraz prawa konkurencji. Świadczy także wsparcie prawne dla projektów inwestycyjnych oraz projektów związanych z ładem korporacyjnym dla podmiotów branży energetycznej. W latach 2005-2012 współpracowała z jedną z największych grup kapitałowych sektora elektroenergetycznego w Polsce, w której współtworzyła standardy w zakresie udzielania zamówień oraz zajmowała się problematyką pomocy publicznej. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz prawnych dotyczących wykładni przepisów polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych oraz w świadczeniu wsparcia prawnego w toku przygotowywania oraz prowadzenia procedur zakupowych. Przez pięć lat kierowała jednostką organizacyjną odpowiedzialną za definiowanie wewnętrznych procedur zakupowych i regulacji dotyczących sfery pomocy publicznej oraz za wsparcie procesu udzielania zamówień od strony formalnej. Ponadto aktywnie uczestniczyła w projektach zmierzających do optymalizacji kosztów zakupowych w grupie kapitałowej. Jej praktyka prawnicza obejmuje także udział w przedsięwzięciach zmierzających do pozyskania z funduszy UE środków na budowę infrastruktury elektroenergetycznej oraz finansowania z multilateralnych instytucji finansowych dla tego rodzaju przedsięwzięć. Uczestniczyła ponadto w świadczeniu bieżącego wsparcia prawnego dla pomiotów branży gazowniczej. Wykształcenie Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach prawo i politologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ukończyła kurs zarządzania projektami w metodyce PMI prowadzony przez George Washington University. Aktualnie uczestniczy w Studium Prawa Brytyjskiego Introduction to English Law and the Law of the European Union organizowanym wspólnie przez British Law Centre oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Lider praktyki energetycznej GJW. Odpowiedzialny za segment doradztwa prawnego na rzecz elektroenergetyki. Od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorstwami sektora energetycznego, w tym m.in. z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą wraz z zespołem wspiera w wielu projektach biznesowych w obszarach pozyskiwania finansowań, IT, prowadzenia inwestycji, zarządzania ryzykiem i zamówień publicznych. Legitymuje się doświadczeniem w zarządzaniu i nadzorowaniu przedsiębiorstw, zdobytym w czasie pełnienia funkcji członka zarządu i członka rad nadzorczych. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje także wokół prawnych aspektów stosowania instrumentów finansowych. Jest doświadczonym specjalistą w obszarze prawa zamówień publicznych. Przeprowadził wiele szkoleń z tego zakresu, brał także udział w projektowaniu oraz tworzeniu systemów e-procurement i nadzorował procedury przetargowe przeprowadzane przy ich użyciu. Wielokrotnie i z sukcesami reprezentował zamawiających w postępowaniach odwoławczych prawa zamówień publicznych. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Atestatora Urzędu Zamówień Publicznych, uprawnionego do badania zamawiających sektorowych. Autor lub współautor wielu analiz i ekspertyz prawnych oraz publikacji w „Prawie Przedsiębiorcy”, „Przewodniku Prawniczym”, Biuletynie „Energia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył”, Biuletynie „Pod Prądem”, portalu RegulacjewEnergetyce.pl oraz współautor raportu Instytutu Kościuszki „Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego”. Wykształcenie Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz programu Master of Business Administration w WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i The Nottingham Trent University. Ukończył studium podyplomowe „Wzrost konkurencyjności polskiego sektora energetycznego poprzez programy pomocowe UE” w Centrum Integracji Europejskiej UAM oraz studium podyplomowe „Odnawialne źródła energii” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Aktualnie uczestnik Studium Prawa Brytyjskiego Introduction to English Law and the Law of the European Union organizowanego wspólnie przez British Law Centres oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W GJW zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla podmiotów gospodarczych, w tym dla jednej z największych grup kapitałowych sektora elektroenergetycznego w kraju. Specjalizuje się we wspieraniu projektów biznesowych z zakresu teleinformatyki, pozyskiwania finansowań, prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych, zarządzania ryzykiem i zamówień w branży energetycznej. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego, cywilnego, gospodarczego i handlowego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się także wokół prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. W ramach świadczonej pomocy prawnej uczestniczy w prowadzeniu procedur zakupowych w obszarze IT realizowanych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i regulacji wewnętrznych. Posiada także szeroką praktykę w opracowywaniu i negocjowaniu umów dotyczących produktów bankowych. Wykształcenie Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada jedenastoletnie doświadczenie zawodowe. Przez cztery lata pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa energetycznego, prawa handlowego i gospodarczego oraz prawa pracy. Przez prawie trzy lata pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale Cywilnym oraz Wydziale Pracy. Posiada także wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz przedsiębiorców, w tym reprezentacji podmiotów gospodarczym w postepowaniach sądowych i egzekucyjnych, a także w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa rzeczowego i zobowiązań, zdobyte w trakcie współpracy z poznańskimi kancelariami prawnymi. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i seminariach w tym m.in. z zakresu prawa dowodowego, elektronicznego postępowania upominawczego, stosunków majątkowych małżeńskich w aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności intelektualnej, Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce, Bruksela I – stosowanie rozporządzenia Bruksela I w sprawie jurysdykcji i uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych. Od kilku lat świadczy pomoc prawną na rzecz klientów Poradni Prawnej działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu a także uczestniczy w akcji „Niebieski Parasol”. Wykształcenie Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Uczestniczyła w rocznym Programie Academic Exchange of America (programie międzynarodowej wymiany uczniów) w USA. Biegle posługuje się językami angielskim oraz francuskim.

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z radcą prawnym:

Dodaj załącznik    X

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, które zamieścili Państwo w niniejszym formularzu. Powyższe informacje służą wyłącznie udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na Państwa pytanie. Żadne dane osobowe, które Państwo nam przekazujecie, nie zostaną przekazane osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania z Państwa danymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: kancelaria@gjw.pl.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

Już dziś skontaktuj się z prawnikiem.

+48 61 663 03 60 kancelaria@gjw.pl O kancelarii
TAGI

zamówienia publiczne, doradztwo dla wykonawców, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia, oferta w postepowaniu o zamówienie publicznym, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, postępowania przed sądami okręgowymi, analiza ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, SIWZ, analiza SIWZ, negocjowanie umów konsorcyjnych, formułowanie umów konsorcyjnych, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tryby udzielania zamówień, odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, reprezentowanie wykonawców, reprezentowanie zamawiających, reprezentowanie wykonawców przed KIO, reprezentowanie zamawiających przed KIO, umowa w sprawie zamówienia, zmiany w treści umowy w sprawie zamówienia